• PDF

†Rjv cwil`, Lyjbv 

2015-16 A_© eQ‡ii ev‡RU mvivsk

Av‡qi weeiY

e¨‡qi weeiY

LvZ mg~n

2015-16 m‡bi ev‡RU eivÏ

2014-15 m‡bi ms‡kvwaZ ev‡RU eivÏ

2013-14 m‡bi cÖK…Z Avq

LvZ mg~n

2015-16 m‡bi ev‡RU eivÏ

2014-15 m‡bi ms‡kvwaZ ev‡RU eivÏ

2013-14 m‡bi cÖK…Z e¨q

1g Askt PjwZ wnmve

1g Askt PjwZ wnmve

K. wewfbœ Lv‡Zi wbRm¦ Znwej

8,35,00,000.00

9,29,25,000.00

6,78,17,719.18

K. mvavib ms¯’vcb I Ab¨vb¨

ms¯’vcb e¨q

3,86,75,000.00

2,05,41,000.00

2,20,895.75

L. miKvix Aby`vb

6,06,00,000.00

5,06,75,000.00

2,74,76,162.69

L. Dbœqb Lv‡Z e¨q

(wbRm¦ Znwej)

8,00,00,000.00

7,50,00,000.00

4,54,92,098.00

M. Dbœqb Lv‡Z e¨q

(miKvix Aby`vb)

6,01,00,000.00

7,25,00,000.00

2,43,58,994.00

‡gvU t (K+L)

14,41,00,000.00

14,36,00,000.00

9,52,93,881.87

‡gvU t (K+L+M)

17,87,75,000.00

16,80,41,000.00

9,18,71,987.75

2q Askt g~jab wnmve

2q Askt g~jab wnmve

wewfbœ Lv‡Z Avq t

8,64,00,000.00

55,02,000.00

58,83,223.91

wewfbœ Lv‡Z e¨q t

12,32,00,000.00

4,01,00,000.00

4,25,89,713.00

†gvU Avq t (1g I 2q)

23,05,00,000.00

14,91,02,000.00

10,11,77,105.78

‡gvU e¨q t (1g I 2q)

30,19,75,000.00

20,81,41,000.00

13,44,61,701.60

cÖviw¤¢K w¯’wZ t

9,70,12,244.22

15,60,51,244.22

18,93,35,840.04

mgvcbx w¯’wZ t

2,55,37,244.22

9,70,12,244.22

15,60,51,244.22

‡gvU t 

32,75,12,244.22

30,51,53,244.22

29,05,12,945.82

‡gvU t

32,75,12,244.22

30,51,53,244.22

29,05,12,945.82

 Rjevqy  Uªvó cÖKí

-

4,00,00,000.00

-

-

4,00,00,000.00

-

me©‡gvU t

32,75,12,244.22

34,51,53,244.22

29,05,12,945.82

me©‡gvU t

32,75,12,244.22

34,51,53,244.22

29,05,12,945.82

জেলা পরিষদ, খুলনা

Joomla Slide Menu by DART Creations
You are here: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় কর্মকর্তাদের তালিকা, পদবী, ফোন, ইমেইল